کاهش نرخ دستمزد کمیسیون مربوط به شهرستان کرج نمی باشد

با توجه به اینکه نرخ خدمات کمیسیون مشاورین املاک هر شهر و استان را کمیسیون نظارت صنفی آن شهر یا استان مشخص می نماید نصف شدن کمیسیون مشاورین املاک مربوط به استان تهران بوده و مشومل شهر کرج نمی باشد و نرخ کمیسیون مشاورین املاک کرج همانند گذشته می باشد با توجه به اینکه اتحادیه درخواست افزایش آن را داشته فعلا با توجه به بیماری کرونا درخواست خود را مسکوت نگه داشته است