پایان ساعت کاری واحدهای صنفی در نیمه دوم سال ۹۷

با توجه به دستور اداره محترم نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی نیروی انتظامی استان البرز پایان ساعت کاری واحدهای صنفی در نیمه دوم سال ۹۷ ساعت ۲۴ می باشد .