ممنوعیت به کارگیری و استخدام مشمولان غایب در واحدهای صنفی

با توجه به دستور مراجع مربوطه بکارگیری و استخدام مشمولان غایب در واحدهای صنفی و مشاورین املاک ممنوع می باشد.