فعالسازی گزینه ابلاغ الکترونیکی در سامانه دارایی

نظر به ابلاغ تبصره ماده صد توافق قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۹۸ مشروط به قطعیت مالیات عملکرد سال قبل می باشد و همچنین گزینه ابلاغ الکترونیکی در سامانه توسط مودیان باید فعال گردد