توقیف ملک آقای مرتضی خورشیدی واقع در رجایی شهر بلوار رساخیز