بیمه تکمیلی درمان ویژه مشاورین املاک کرج

مشاورین املاک کرج می توانند با مراجعه به اتحادیه املاک کرج  واحد روابط عمومی و دریافت معرفی نامه از خدمات بیمه تکمیلی استفاده نمایند