به کارگیری اتباع بیگانه غیر مجاز ممنوع

با توجه به مصوبه کمیسیون کارگری شورای تامین فرمانداری کرج بکارگیری اتباع خارجی غیر مجاز در واحدهای صنفی ممنوع می باشد .