انتقال اراضی شهرکهای صنعتی استان البرز توسط مشاورین املاک ممنوع شد

با توجه به دستور سازمان صنعت معدن و تجارت انتقال اراضی شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز توسط مشاورین املاک ممنوع می باشد .