الزام رعایت نکات بهداشتی و پروتکلهای بهداشتی در واحدهای صنفی مشاروین املاک

مشاورین املاک ملزم هستند نکات بهداشتی و پرو تکلهای بهداشتی را در واحدهای صنفی خود رعایت نمایند در صورت تخلف مطابق مقررات اقدام خواهد شد .