الزام ثبت سریال دستگاههای کارتخوان مشاورین املاک در سامانه سازمان مالیاتی کشور

مشاورین املاک موظف به ثبت سریال استاندارد متصل به شبکه پرداخت بانکی خود در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور هستند .شایان ذکر است عدم ثبت نام به موقع منجر به تضییع شرایط استفاده واحدهای مشمول از معافیت ها و مشوق های مالیاتی می گردد.